ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri

 

 

MODÜL 3

(Bu Modül Şuan İçin Aktif Değildir)

 

Bu modülün ana ekseni, üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır. Bu modül çerçevesinde TTO tarafından yürütülecek faaliyetler; çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak firmaların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve projelendirilmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri olarak örneklendirilebilir. Bu modül kapsamında oluşacak çıktılar da teknoloji transferi için önemli girdiler oluşturmaktadır.

 

Üniversite Sanayi İşbirliği İlişkisi:

Bilgi birikimini üretime dönüştürmenin en önemli araçlarından biri üniversite-sanayi işbirliğidir. Üniversitelerde elde edilen temel ve teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinin güzel bir aracı olan üniversite-sanayi işbirliği yoluyla sanayinin ihtiyacı olan teknolojik bilgi üniversitelerden ihtiyacı olan firmalara aktarılmaktadır. Kıt kaynakların rasyonel kullanılması açısından bu kuruluşların işbirliğine ihtiyaçları vardır. Üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere pratik uygulama imkanı sağlamaktadır. Bu karşılıklı işbirliği ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandırmaktadır. Ülkemizde sanayi ile üniversiteler arasında işbirliği ve dayanışma istenen seviyelerde olmadığı gibi sanayinin üniversiteyle, üniversitenin de sanayi ile bütünleşmesi arzu edilen ölçülerin çok altındadır.

Bölgemizde bu durumun en önemli nedeni üniversitelerin kendilerini iyi tanıtamamaları, sanayinin teknolojik araştırmalara yönelen bir yapısının olmayışıdır. Teknoloji transferi yoluyla üretim yapan bölge sanayisi 1980’li yılardan sonra uygulamaya başlanan dışa açık ekonomi politikası doğrultusunda dışardan alınan lisanslarla üretim yapan yapısını, Türkiye’de değişen ekonomi politikaları doğrultusunda dış ortaklıklarla yenilemeye çalışmış, fakat yurtiçi-yurtdışı pazarlarda sürekli rekabet edecek bir yapılanmaya henüz kavuşamamıştır.

Bu doğrultuda EBYÜ-TTO’nun; üniversitenin bilim ve teknoloji altyapı imkanlarını bölge sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda sanayinin emrine sunması; özellikle küçük işletmeler açısından bir araştırma-geliştirme merkezini hem makina-teçhizat olarak hem de araştırmacı personel olarak teçhiz etmek oldukça zor olduğu için sanayi sektörünün bu araştırma altyapısını ve mekanını kullanarak teknolojik bilgi ihtiyacının karşılanmasında oldukça önemlidir.

Ayrıca 2547 sayılı yükseköğretim kanununun 58. maddesine göre döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 2. maddesine itafen hazırlanan Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği doğrultusunda; döner sermaye işletmesi faaliyet alanlarına giren iş ve hizmetlere ait ödemelerdeki yasal kesinti oranları ve bürokratik işlemlerin karmaşıklığı üniversite bünyesindeki araştırmacıların akademik bilgilerini üniversite dışı alanlarda ticarileştirememelerine sebep olmakta ve projelendirme faaliyetlerindeki eksiklik üniversitenin tercih edilebilirliğini azaltmakta önemli bir rol almaktadır.  Bu doğrultuda geliştirilecek üniversite-sanayi işbirlikleri ile; üniversitelerde yapılacak uygulamalı çalışma tecrübeleri, yayınlanan makale vb. yayın sayıları, başvuruda bulunulan patent sayıları, projelendirme faaliyetleri ve üniversiteye girecek maddi gelirleri artacaktır.

Üniversitenin sanayiye, sanayinin de üniversiteye sağlayacağı girdiler diğerinin gelişmesinde ve güçlenmesinde çok önemli katkı sağlayacaktır.  Üniversiteler bilim adamı ve araştırmacılar yetiştirerek ülke kalkınmasındaki görevlerini yerine getirirken, sanayinin de finansal kaynak yönünden destek vermesi üniversitelerin bu görev ve sorumluğu daha iyi yerine getirmesini sağlayacaktır. Bu durumda hem üniversiteler gelişirken, hem de sanayi daha bilgili, deneyimli kadroya sahip olacak ve dolayısıyla sanayinin ürettiği malın kalitesi artarken, maliyetleri düşecek ve bu şekilde ülke kalkınması ve refah düzeyi artmış olacaktır.

EBYÜ-TTO bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Proje Geliştirme/yönetim hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Hizmetleri)” ile

 

Amaçlanan;

  • EBYÜ-TTO’nun; üniversite ve sanayi arasında bir arayüz olarak rol alacağı bu modül kapsamında üniversitelerimizde var olan içe dönük, kapalı bir yapı geleneğinin dışa dönük bir eğitim ve araştırmacı geleneğine dönüştürülmesi,
  • Üniversite bünyesindeki araştırmacıların sahip olduğu teknolojik bilginin sanayici eksenine aktarılması,
  • Kamu/özel fon kaynaklarının en etkin şekilde kullanılarak bilimsel bilgi transferiyle sanayicinin ihtiyaç duyduğu üretimin arttırıcı ve katma değer yaratıcı unsur haline getirilmesi,
  • Firmaların bilgi ve inovasyon odaklı üretim hareketlerine yönlendirilmesi,
  • Üniversitelerde uzun ömürlü ve ticari getirisi yüksek projelerin hazırlanması,
  • Üniversite-sanayi odaklı projelerin ulusal/uluslar arası fon kaynaklarından yararlanabilirliğinin arttırılmasıdır.

 

Hizmetlerimiz:

 

 

Bilgilendirme:
Proje geliştirme/yönetim hizmetleri (üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri) ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması, hedef kitlenin katılımcı olacağı seminer vb. etkinliklerin gündemlerinin belirlenmesi, EBYÜ-TTO web sayfası üzerinden Ulusal/Uluslararası güncel Ar-Ge, inovasyon odaklı proje çağrılarının takip edilebilmesinin sağlanması,

 

TTO Bölüm Toplantıları:
EBYÜ ve işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, EBYÜ- TTO’nun verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,

 

Araştırmacı ve Firma Ziyaretleri:
Üniversite bünyesinde Ar-Ge, inovasyon odaklı çalışmalar yürüten akademisyen/araştırmacılar tarafından geliştirilen projelerin ve proje fikirlerinin belirlenmesi ve sanayi sektöründe hizmet veren firmaların yerinde ziyaret edilmesi, firmaların mevcut ihtiyaçlarının, taleplerinin ve proje fikirlerinin belirlenmesi,

 

Üniversite Sanayi Buluşma Günleri:
Firmaların ve akademisyenlerin ihtiyaç ve proje fikirlerini belirlemek ve iki kesimi aynı çatı altında toplayıp iletişim içinde bulunmalarını sağlamak amaçlı “Üniversite-Sanayi Buluşma Günleri” düzenlenmesi,

 

Sanayi İhtiyaç Analizi Oluşturulması:
Firma ziyaretleri sonucunda oluşturulacak raporlar, web sayfasından interaktif olarak uygulanacak anket ve alınan görüş, öneri vb. kaynaklar ile firmaların ihtiyaç analizi oluşturulması, firmaların AR-GE proje fikirlerinin ve taleplerinin belirlenmesi,

 

Eşleştirme Faaliyetleri:
Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi,

 

Projelendirme ve Teknik-İdari Destek Hizmetleri:
Eşleştirme neticesinde ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve  işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında  destek verilmesi,

 

Ortak Bulma :
Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması,

 

Üniversite Altyapı İmkanlarının Sunulması:
Proje fikri olan sanayiciye üniversitenin tüm teknik altyapısından faydalandırma hizmeti verilmesi,

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email