ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Yönetmelik

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Teknoloji Transferar Arayüzü(TTA): Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı bir kimlik ile oluşturulması öngörülen teknoloji merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, tekno kentler, kuluçka merkezleri ve benzeri oluşumları 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlayacak arayüzleri oluşturmak ve bu bağlamda öngörülen alt yapı faaliyetlerini yürütmektir. Merkez, teknoloji transferini sağlayacak arayüzler kuruluncaya kadar Üniversite-sanayi iş birliğini doğrudan temin edecek olan teknoloji transfer arayüzü (TTA) faaliyetlerini yürütme görevini yerine getirir. Oluşturulması öngörülen teknoloji transfer arayüzlerinin feshi durumunda da söz konusu görevlerin doğrudan yürütülmesi Merkez tarafından temin edilir. 

 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetleri doğrudan yürütür veya 5 inci maddede belirtilen arayüzleri kurarak yetki devrinde bulunur. Bu madde kapsamında yer alan faaliyetlerin gerek Merkez gerekse de TTA’lar tarafından ne şekilde yürütüleceği yönergelerle belirlenir. 

a) Üniversite Ar-ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek.

b) Üniversitenin Ar-ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak.

c) Üniversite içerisinde ulusal ve uluslararası ar-ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer,çalıştayve benzeri etkinlikler düzenlemek, proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede destek olmak. 

ç) Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak. 

d) Ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak.

e) Üniversite içinde ve dışında teknoloji transferi ile ilgili konularda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek.

f) Üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmek adına Üniversite ve sanayi tarafında potansiyeli, fırsatları ve benzerlerini ortaya koyan analiz, tanıtım, etkinlik ve benzeri çalışmalar yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık etmek.

g) Üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak.

ğ) Üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve bu kapsamda destek olmak. 

h) Uluslararası üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri ile iş birliği içerisinde çalışarak ulusal/uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma ortamları hazırlamak.

ı) Yükseköğretim kurumlarında yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda oluşturulan bilginin korunması için fikri ve sınai haklar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak. 

i) Yürütülen faaliyetlere ilişkin üç yıllık stratejik plan yaparak her yıl stratejik plan ilerleme raporu hazırlamak

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

 

Merkezin Yönetim Organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam zamanlı görev yapan alanında uzman öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki Müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.  

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

 

Müdürün Görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve bunların onaylanmış şeklini Rektöre sunmak. 

d) Yıl içinde Merkezin faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin her yıla ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen Üniversite dışı kaynaklı projelerin yönetimine ilişkin sözleşme taahhütleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, proje kaynaklarının etkin takibini yapmak, olası değişiklikler konusunda zamanlı ve kapsamlı bilgi akışını temin etmek ve proje raporlarının idari açıdan doğru ve zamanlı olarak üretilmesini sağlamak

 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yapmış Üniversite öğretim elemanlarından Müdürün önereceği beş kişi arasından Rektörün görevlendirdiği üç üye, Müdür ve Müdür yardımcılarından oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(3)  Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır, oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınır. 

 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

b) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artırıcı önerilerde bulunmak.

c) Merkez bünyesinde veya bağımsız teknoloji transferarayüzlerioluşturmak, ihtiyaçlar doğrultusunda ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak. 

ç) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email